Sakramenty


Chrzest

Sakrament Chrztu Świetego udzielany jest w każdą niedzielę ( oprócz Wielkiego Postu) o godzinie 11.00. 

Tydzień wcześniej należy dostarczyć potrzebne dokumenty:

* akt urodzenia dziecka z USC,
* dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych,
* zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii, w których mieszkają, że mogą zostać chrzestnymi,
* potwierdzenie Spowiedzi Świętej rodziców i chrzestnych
* w przypadku dzieci spoza parafii - pozwolenie księdza proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.

Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, wierząca i praktykujaca (znająca potrzebę uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta, przystępująca do sakramentów świętych, uczestnicząca w katechezie - dotyczy młodzieży), która ukończyła 16 lat.
Ważne! Żyjąca w związku sakramentalnym lub wolna. Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku cywilnym czy w konkubinacie (wspólne zamieszkanie poza małżeństwem sakramentalnym).

Bierzmowanie

Przygotowania trwają cały rok. Rozpoczynają się we wrześniu i trwają do dnia przyjęcia Sakramentu wyznaczonego przez ksiedza Biskupa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu wg ustalonego planu i kończą się egzaminem. Kandydaci to uczniowie VIII klasy Szkoły Podstawowej.

Potrzebne dokumenty:

* świadectwo chrztu św.
* zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii oraz deklaracje przygotowania i przystąpienie do Sakramentu Bierzmowania.
* dla kandydatów spoza naszej parafii obowiązkowo zgoda własnego Księdza Proboszcza.

Komunia święta

Zgłoszenia dziecka do I Komunii św. dokonują rodzice w Kancelarii Parafialnej. Przedstawiają świadectwo Chrztu św. dziecka, a jeżeli zamieszkują poza parafią – pozwolenie od własnego księdza proboszcza. Przygotowania do I Komunii św. trwają cały rok. Przed Komunią Świętą odbywają się Msze inicjacyjne, które zapoznają dzieci z poszczególnymi częściami Eucharystii.

Sakrament pokuty

Zapraszamy do konfesjonału na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

W pierwsze czwartki miesiąca od godz. 17.00 (godz. 16.00 od X do III) podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

W pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00 (godz. 16.00 od X do III

 

Rachunek Sumienia

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego, przyjdz i oświedz mój rozum abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich złość. Przyjdz i skrusz moje serce abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowienia poprawy.

1.

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Mt 22,37) - moja relacja z Bogiem

Czy wiara w Chrystysa ma wpływ na moje życie osobiste? Czy sprawy dnia codziennego  - praca, rozrywki itp. - nie przesłaniają mi Boga? Czy znajduje czas na codzienną modlitwę? Czy pogłębiam swoją wiedze religijną? Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiare?

2.

Będziesz miłował bliźniego swego (Mt 22,39) - moja relacja z bliźnimi 

Jak dbam o swoją rodzinę? Czy praca nie przesłania mi rodziny? Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny? Czy używam antykoncepcji? Jak wykonuję swoją pracę? Czy nie oszukuję? Czy płacę należne podatki? Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuje czasu? Czy dostrzegam innych potrzbujących wokół mnie? Czy potrafię przebaczać? Czy nie kłamię? Czy nie obmawiam, narzekam, lub oczerniam bliźniego? Czy nie zazdroszczę? Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?

3.

... jak siebie samego (Mt 22,39) - moja relacja do siebie samego

Czy nie planuje we mnie egoizm? Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód? Czy nie grzeszę łakomstewem? Czy nie nadużywam alkoholu? Czy jestem wolny od nałogów? Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, internet)? Czy zachowuje czystość w myślach, słowach , spojrzeniach, czynach? Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami? Czy potrafię Bogu dziękować za to, kim jestem? Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?

Oprac. Szkoła dla spowiedników

Sakrament chorych

Nie jest to sakrament dla zmarłych, lecz dla poważnie chorych. W każdej poważnej chorobie posługa sakramentalna jest udzielana na wezwanie. 

Zwyczajnie chorych odwiedzamy z Komunią Świętą w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 9:00. 

Sakrament małżeństwa


1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza. Przedstawiają: dowody osobiste i świadectwa chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.

3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.

4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu “konkordatowego”. W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych o braku przeszkód do małżeństwa wynikających z prawa polskiego. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie powinien być zawarty ślub “konkordatowy”. Narzeczeni mogą też zawrzeć związek cywilny osobno przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić duszpasterzowi świadectwo z USC o zawarciu małżeństwa.

5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w archidiecezji warmińskiej dziesięć spotkań oraz do trzech rozmów w parafialnej poradni rodzinnej. W związku z tym otrzymują od swego duszpasterza indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez trzy niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.

8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół zobowiązuje narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed ślubem.

9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego i ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu “konkordatowego” (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają także dowody osobiste.

11. Zgodnie ze zwyczajem, z okazji zawarcia małżeństwa składa się ofiarę pieniężną na funkcjonowanie Kościoła i utrzymanie osób pracujących w parafii. W wypadku ślubu na podstawie licencji, część sumy przeznaczonej na ten cel przypada parafii, która licencję wystawia.

12. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą.

Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. proboszczem.

13. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.

Zasady na obczyźnie

"Warmiacy wyjeżdżający do obcych krajów powinni pamiętać o kilku podstawowych zasadach życia religijnego: Osoby przebywające na obczyźnie przynależą do parafii miejsca zamieszkania. Chodzi o zamieszkanie stałe, gdy ktoś zamierza mieszkać na sposób stały lub faktycznie mieszka przez 5 lat, oraz zamieszkanie czasowe, czyli takie, kiedy ktoś ma zamiar mieszkać przynajmniej 3 miesiące lub faktycznie mieszka 3 miesiące.
Wtedy przynależy się do parafii tamtejszej. Zasady przyjmowania sakramentów w Kościele katolickim są takie same na całym świecie. W niektórych krajach dopuszcza się przyjmowanie Komunii św. na rękę, ale jest to zawsze możliwość, a nie konieczność. Najważniejsze jednak jest to, że obowiązuje spowiedź indywidualna. Nabożeństwa z rozgrzeszeniem ogólnym (wielu osób) mogą odbyć się tylko w dwóch przypadkach: a) w niebezpieczeństwie śmierci, b) gdy nie ma odpowiedniej liczby kapłanów. Jednak zawsze z zaznaczeniem, że należy się wyspowiadać indywidualnie {spowiedź uszna), gdy będzie taka możliwość. Kościół generalnie odradza zawieranie ślubów z osobami innej wiary i innego wyznania. Jednak jeśli ktoś ma taki zamiar, należy uzyskać odpowiednie dyspensy. Jest to bowiem przeszkoda rozrywająca. Bez pozwolenia biskupa małżeństwo jest nieważne. Należy także sprawdzić, czy partner jest stanu wolnego, to bardzo ważne. Istotna jest także deklaracja strony katolickiej, że zachowa swoją wiarę i wychowa w niej potomstwo. Strona niekatolicka jest poinformowana o przyrzeczeniu strony katolickiej".

Najnowsze zdjęcia

Aktualności