Realizacja projektu unijnego


grafika gora

 

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Pieckach realizuje Projekt pn. „Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach” współfinansowany ze środków RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 (OŚ PRIORYTETOWA 4 Efektywność Energetyczna , Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Wartość całkowita Projektu : 949 909, 52 złotych

Wkład Funduszy Europejskich/dofinansowanie : 740 640,74 złotych

Cele Projektu:

1. Pokrycie min. 78,24% zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną Parafii w Pieckach z odnawialnych źródeł energii, poprzez wymianę istniejących kotłów węglowych oraz olejowych na źródła OZE tj. 3 szt. pompy ciepła (wodno-solankowe) o łącznej mocy 78,8 kW i montaż 28 szt. paneli PV o całkowitej mocy 7,98 kWp.

2. Lokalne ograniczenie zjawiska „niskiej emisji” poprzez likwidację czynnej kotłowni węglowo-olejowej Parafii Rzymskokatolickiej w Pieckach.

3. Redukcja emisji CO2 o minimum 36,86 Mg/rok tj. w budynkach Parafii w Pieckach dzięki wymianie źródeł energii cieplnej na OZE, instalacji paneli PV, modernizacji instalacji C.O. ,C.W.U, oraz związaną z OZE termomodernizacją.

4. Wymiana istniejących źródeł energii cieplnej, o niskiej sprawności energetycznej, na 3 nowoczesne pompy ciepła o wysokim współczynniku COP (powyżej 4,4) wytwarzających rocznie 157,6 MWh energii cieplnej, z dostosowaniem instalacji CO do niskotemperaturowych parametrów nowego systemu grzewczego.

5. Zastosowanie paneli PV produkujących rocznie 7,2 MWh energii elektrycznej do pokrycia minimum 18% zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczna w Parafii spowodowanego montażem pomp wodno-solankowych.

6. Poprawa warunków użytkowania infrastruktury parafialnej dla liczby 3000 interesariuszy Projektu.

Planowane efekty Projektu:

W wyniku realizacji Projektu 78,24% energii cieplnej i elektrycznej związanej z eksploatacją budynków Parafii w Pieckach będzie produkowana z odnawialnych źródeł energii. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych jak i sprawdzonych rozwiązań technologicznych.

Produkcja energii cielnej w budynku będzie w całości pochodzić z OZE. Energia cieplna będzie wytwarzana przez 3 szt. pomp ciepła (wodno-solankowe) o łącznej mocy 78,8 kW i sprawności COP powyżej 4,4, spełniających wszystkie normy przewidziane na rok 2021. Roczna produkcja energii cieplnej wyniesie ok. 157,6 MWh. Zamontowane będą nowe niskotemperaturowe grzejniki (14 szt.) na plebanii oraz ogrzewanie podłogowe w istniejącym budynku kościoła (na Sali głównej). W budynku gospodarczym umiejscowiona będzie maszynownia/kotłownia obsługująca system ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Pozostałe budynki kompleksu parafialnego zostaną podłączone do maszynowni pomp ciepła z wykorzystaniem rurociągów przesyłowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej , zapewni to dostawy ciepła i ciepłej wody użytkowej dla każdego budynku kompleksu.

18% energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku będzie produkowanych przez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 7,98 kW (28 szt. x 285 kW). Panele będą zamontowane na dachu skośnym Plebanii. W sumie roczna produkcja z paneli PV powinna wynosić 7,02 MWh/rok, przy sprawności systemu wynoszącym minimum 81%. Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosić 43,83 MWh/rok, z czego 40 MWh/rok to zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła. Ze źródeł zewnętrznych/sieci elektroenergetycznej będzie konieczny zakup ok. 36,81 MWh/rok.

Istotnym źródłem oszczędności na zużyciu energii cieplnej będzie wykonanie docieplenia stropu w istniejącym budynku kościoła (250m2) oraz montaż nowych okien PCV i drzwi zewnętrznych posiadających zgodne z aktualnymi normami parametry przepuszczalności ciepła.

Harmonogram projektu prezentujący główne etapy i postęp prac budowlanych:

Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie Konkurencyjność dnia 14.03.2018r. została podpisana umowa nr 02/PAR/2018 na roboty budowlane między Beneficjentem a podmiotem gospodarczym : EKO-INVEST Artur Ostrowski. Termin zakończenia robót w ramach umowy ustalono na dzień 10.08.2018r. Natomiast wykonanie przyłącza energetycznego tj. wewnętrznej linii zasilającej obiekty Parafii położonej od tablicy na granicy dz. nr 207 do złącza kablowego na zewnątrz budynku Kościoła zostało zrealizowane w ramach oddzielnego zamówienia.

Roboty budowlane, które zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym :

  1. Docieplenie stropu poddasza istniejącego budynku Kościoła. Wykonanie izolacji stropu w istniejącym budynku Kościoła (250m2) wełną mineralną (współczynnik max λ=0,035 W/mK ) grubość min. 15 cm oraz zabezpieczenie płytą OSB gr. 2,5 cm wraz z impregnacją środkami ognioodpornnymi

  2. Maszynownia pomp ciepła. Maszynownia pomp ciepła umiejscowiona w budynku gospodarczym: wykonanie maszynowni, armatura, 2 szt. zbiornik buforowy , 1 szt. zbiornik c.w.u. , pompy obiegowe dolnego źródła, zestaw rozdzielaczowy na 3 obiegi z pompami obiegowymi i zaworami, automatyka maszynowni, zestawy zabezpieczające co i cwu, szafka elektryczna do obsługi maszynowni)

  3. Pompy ciepła moc ogółem 78,8 kW. Pompy ciepła wodno-solankowe, moc 28,80 kW zakup wraz z montażem (2szt.); Pompa ciepła wodno-solankowa, moc 21,20 kW, zakup wraz z montażem (1 szt.) . Łączna moc nowo wybudowanych pomp ciepła wynosi 78,8 kW.

  4. Wykonanie dolnego źródła pomp ciepła z podłączeniem poziomym. Wykonanie dolnego źródła pomp ciepła (odwierty pionowe) 16 szt. x 100 mb każdy oraz podłączenia poziome dolnego źródła z wykorzystaniem 2-studni zbiorczych. Odwierty zlokalizowane na działce Parafii - nr 207, obręb 18 Piecki

  5. Wykonanie ogrzewania podłogowego i izolacji poziomej w istniejącym budynku Kościoła. Wykonanie nowego ogrzewania podłogowego (instalacja c.o) działającego na parametrach 40 st.C i wykonanie izolacji poziomej pod podłogówką oraz wylewki betonowej pod ławkami w budynku Kościoła (istniejąca część)

  6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącym budynku Kościoła. Częściowa wymiana stolarki okiennej w istniejącym budynku Kościoła (13 szt., różnej wielkości, pow. całkowita 25,73 m2),współczynnik U max. 1,0 W/(m2*K). Wymiana głównych drzwi wejściowych w istniejącym budynku Kościoła – 1 szt. współczynnik U max. 1,1 W/(m2*K)

  7. Rurociągi przesyłowe. Rurociągi przesyłowe centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej łączące nową maszynownię, budynki oraz sieć wewnątrz budynków w kompleksie parafialnym – 6szt.

  8. Szafki rozdzielaczowe. Nowe szafki rozdzielaczowe wraz z wyposażenie ( do rozdzielania obwodów grzewczych), integralna część systemu ogrzewania c.o. i podgrzania cwu – 4szt.

  9. Wymiana grzejników na nowe niskoparametrowe. Wymiana grzejników posiadających niewłaściwe parametry na nowe niskoparametrowe (budynek plebania) – 14 szt.

  10. Panele PV o mocy 7,98 kWp zamontowane na dachu Plebanii . Wykonanie instalacji PV z systemem monitoringu, panele fotowoltaiczne o całkowitej mocy 7,98 kWp (28 szt. x 285 wat). Jeden inwerter fotowoltaiczny oraz dachowy system montażowy. Panele fotowoltaiczne zamontowano na dachu Plebanii

Powyższe roboty zostały uwieńczone na poniższych zdjęciach.

1.Odwierty

DSC07285 Copyied

< Galeria zdjęć >>

2.Podłogówka w kościele

DSC07073 Copyied<< Galeria zdjęć >>

3.Drzwi i okna

DSC07209 Copyied

<< Galeria zdjęć >>

4.Ocieplenie strychu

DSC07228 Copyied

<< Galeria zdjęć >>

5.Kotłownia

DSC07317 Copyied

 

<< Galeria zdjęć >>

6.Panele fotowoltaiczne

 

DSC07028 Copyied

<< Galeria zdjęć >>

Najnowsze zdjęcia

Aktualności